Loading Icon
ENGLISH

شیر کاکائو

در طول یک تمرین شدید ورزشی، پروتئین های ماهیچه ای تجزیه شده و سطح گلیکوژن به اندازه ۶۰ تا ۷۵ درصد کاهش پیدا میکنه. اما برای رشد ماهیچه ها بعد از ورزش، باید گلیکوژن و پروتئین از دست رفته را بازگردانید، که البته می توانید آنها را به راحتی در شیرکاکائو پیدا کنید