تلفن: 5-33383293-087

ایمیل: info@pakara.ir

انتخاب آزمایشگاه شرکت لبنیات پاک آرا به عنوان آزمایشگاه برتر استان کردستان