تلفن: 5-33383293-087

ایمیل: info@pakara.ir

بازرسی سرزده ستاد تنظیم بازار و تعزیرات استان از شرکت و بررسی و کنترل قیمتهای مندرج در بسته بندی محصولات