مراسم تقدیر  تعدادی از  بازنشستگان شرکت

جلسه ارتباط مستقیم مدیر عامل و پرسنل شرکت پاک آرا